مواد معدنی و ویتامین هایی برای تقویت سیستم شنیداری