مدارات مختلف فیدبک گیری در سمعک از گذشته تا به امروز