کدام گروه از بیماران در ریسک ابتلا به MOE قرار دارند؟