تعرفه بیمه سمعک

اکثربیمه ها مبلغی به عنوان کمک هزینه خرید سمعک جهت بیمه شدگان در نظر میگیرند.

مقدار این مبلغ در بیمه های مختلف متفاوت است میزان تعرفه  برخی سازمان ها به شرح زیر است:

تعرفه سمعک ( قیمت ها بر حسب ریال می باشد ) بیمه 
12/000/000 تامین اجتماعی
12٫000٫000  تا  8/000/000 خدمات درمانی کارمندان دولت
8/000/000 بیمه سلامت
13/000/000 خدمات درمانی نیروهای مسلح
5/000/000 بیمه میهن
5/000/000 بیمه آسیا
4/000/000 بیمه البرز (هرگوش)
5٫000٫000  تا  2/500/000 بیمه نظام آسایش
9/000/000 صدا و سیما (هرگوش)
10/000/000 شرکت نفت
22/000/000 بانک ملی
یک گوش 18/000/000 دوگوش   33/003/000 بانک تجارت وکشاورزی
یک گوش 18/000/000 دوگوش  33/000/000 بانک ملت
یک گوش 9/000/000 شهرداری
دو گوش 5/000/000 هواپیمایی
20٫000٫000  تا  6/000/000 بیمه ایران
7/000/000 بیمه پارسیان

ازآنجائیکه تعرفه های فوق دائما قابل تغییر است و بنا به قرارداد سازمان بیمه گر و بیمه شونده متفاوت می باشد لذا برای کسب اطلاعات دقیق تر با بیمه خود مشورت نمایید

در صورتی که بیمه شما در لیست فوق قرار ندارد، در مورد تعرفه سمعک از بیمه ی خود سوال نمایید